Про прийом  дітей до першого класу

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №21 м. Житомира

Н  А  К  А  З

                                                      м. Житомир

від  03.02. 2020 р.                                                    № 30  

 

Про прийом  дітей до

першого класу загальноосвітньої

школи  І-ІІІ ст. №21 м. Житомира

на 2020/2021 навчальний рік

 

         На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» (розділ ІІ «Доступність повної загальної середньої освіти», статті 6, 8, 9), Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 16.04.2018 р. №367, наказу департаменту освіти Житомирської міської ради від 24.01.2020 р. №25 «Про прийом дітей до 1-го класу в заклади  загальної середньої освіти    м. Житомира на 2020/2021 навчальний рік», з метою забезпечення права на освіту та належної організації і проведення прийому дітей в 1-й клас до ЗОШ І-ІІІ ст. №21 на 2020/2021 навчальний рік

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Визначити 01 квітня 2020 року датою початку приймання заяв про зарахування дітей до 1-го класу на 2020/2021 навчальний рік.
 2. Визначити 30 травня 2020 року останнім днем подачі заяв про зарахування дітей до 1-го класу на 2020/2021 навчальний рік.
 3. Заступнику директора з НВР Візгаловій Н.Б.:
  • Протягом приймання заяв вжити заходів для ознайомлення батьків або осіб, що їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.
  • Довести до відома батьків, що за повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає згідно з вимогами законодавства особа, яка їх подає.
  • Забезпечити постійний контроль за дотриманням правил прийому дітей до першого класу.
  • До 01.04.2020 р. визначити кількість 1-х класів 2020/2021 н. р. відповідно до матеріально-технічної бази школи, кадрового забезпечення, кількості дітей шкільного віку, які проживають на території обслуговування закладу, вимог законодавства щодо наповнюваності класів.
  • Забезпечити наступність між дошкільною та початковою ланками освіти, проводити спільно із закладами дошкільної освіти (ДНЗ №39) заходи щодо залучення дітей до навчання у школі (спільні педагогічні наради, відслідковування подальших досягнень випускників дошкільних закладів, взаємовідвідування уроків та занять. Робота консультативного пункту з різних спільних проблем дошкільної та початкової ланки освіти, батьківські збори, індивідуальні консультації).
  • Забезпечити зарахування дітей до 1-го класу в першу чергу:
 • дітей, місце проживання яких на території обслуговування ЗОШ №21 м. Житомира підтверджене одним із наступних документів:
 • паспорт громадянина України (тимчасове посвiдчення громадянина України, посвiдка на постiйне проживання, посвiдка на тимчасове проживання, посвiдчення бiженця, посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвiдчення особи, якiй надано тимчасовий захист, довiдка про звернення за захистом в Україні) одного з батькiв дитини чи законних представникiв;
 • довiдка про реєстрацiю мiсця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батькiв чи законних представникiв) за формою відповiдно до Правил реєстрацiї мiсця проживання та Порядку передачi органами реєстрацiї iнформацii до єдиного державного демографiчного реєстру, затверджених постановою Кабiнету Miністрів України вiд 2 березня 20l6р. № 207;
 • витяг з Єдиного державного демографiчного реєстру щодо реєстрацiї мiсця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батькiв);
 • довiдка про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеноi особи за формою згiдно з додатком до Порядку оформлення i видачi довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи, затвердженого постановою Кабiнетy Miнicтpiв України вiд 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облiк внутрiшньо перемiщених осiб”;
 • документ, що засвiдчує право власностi на вiдповiдне житло (свідоцтво про право власностi, витяг з Державного peєcтpу речових прав на нерухоме майно, договiр купiвлi-продажу житла тощо);
 • рiшення суду, яке набрало законноi сили, про надання особi права на вселення до житлового примiщення, визнання за особою права користування житловим примiщенням або права власностi на нього, права на реєстрацію мiсця проживання;
 • документ, що засвідчує право користування житлом (договiр найму, пiднайму, оренди тощо), укладений мiж фiзичними особами (за умови, що користування житлом є реальним i здiйснюється за згодою та волевиявленням власника майна; засвiдчення цих двох обставин може вiдбуватися в рiзний, але прийнятний спосiб) чи укладений мiж юридичною i фiзичною особами, зокрема щодо користування кiмнатою в ryртожитку;
 • довiдка про проходження служби у вiйськовiй частинi (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрацiї мiсця проживання, затверджених постановою Кабiнету Miнicтpiв України вiд 2 березня 2016 р. № 207);
 • акт обстеження умов проживання (за формою згiдно з додатком 9 до Порядку провадження органами опiки та пiклування дiяльностi, пов’язаної iз захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабiнету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання дiяльностi органiв опiки та пiклування, пов’язаної iз захистом прав дитини” ;
 • акт обстеження матерiально-побутових умов (затверджений наказом Міністерства працi та соцiальноi полiтики України вiд 28 квiтня 2004 року №95, зареєстрованим в Miністерствi юстицiї України 08 червня2004 року за №703/9З02);
 • iнший офiцiйний документ, що мiстить iнформацiю про мiсце проживання дитини та/або одного з її батькiв чи законних представникiв;

 

– дiтей, якi є рiдними братами та/або сестрами дiтей, якi здобувають ocвітy у ЗОШ І-ІІІ ст. №21 м. Житомира;

дiтей працівників ЗОШ І-ІІІ ст. №21 м. Житомира.

3.7. Взяти до уваги, що:

 • дітям, які вступають до першого класу ЗОШ І-ІІІ ступеня №21 м. Житомира, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні;
 • у випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу ЗОШ №21 не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, проводиться зарахування в 1-й клас згідно вимог п.2 розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (процедура жеребкування).

3.8. Провести зарахування до ЗОШ І-ІІІ ст. №21 м. Житомира за наказом директора до початку навчального року.

     3.9. Врахувати, що для зарахування учня/учениці до закладу загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають:

 • заяву встановленого зразку;
 • копію свідоцтва про народження дитини;

–     оригiнал або копiю медичноi довiдки за формою первинної облiкової документацiї № 086- 1/о «Довiдка учня загальноосвiтнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профiлактичного огляду», затвердженою наказом Miністерства охорони здоров’я України вiд 16 серпня 2010 року №682, зареєстрованим в Miністерстві юстицiї України l0 вересня 2010 року за № 794118089.

    У випадку подання копiй документiв оригiнали мають бути поданi до видання наказу про зарахування.

3.10. Взяти до уваги, що:

– вiдповiдно до статтi 9 роздiлу II Закону України «Про повну загальну

середню ocвітy» зарахування дiтей до закладу освiти на конкурсних засадах (проведення будь-яких заходiв, спрямованих на перевiрку знань, yмінь, навичок чи iнших компетентностей дитини) для здобуття початкової освiти забороняється, крім закладiв спецiалiзованої освiти i приватних закладiв освiти;

– не можуть вимагатися вiдомостi про мiсце роботи, посади батькiв або осiб, що iх замiнюють та iнша iнформацiя, не передбачена чинним законодавством;

– умови для навчання та виховання першокласникiв встановленi Державними санiтарними правилами i нормами влаштування, утримання загальноосвiтнiх навчальних закладiв та органiзацiї навчально-виховного процесу (ДСанПiН 5.5.2.008-01 );

– обов’язковим є наявнiсть згоди на обробку персональних даних, надана батьками учня.

 3.11. Оприлюднити на веб – сайтi закладу iнформацiю про закрiплену за закладом територiю обслуговування, цей наказ, спроможнiсть закладу освiти, наявнiсть вiльних місць, за необхiдностi надавати консультацiї батькам з питань зарахування учнiв до 1-х класiв.

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Директор школи                                                    С.О. Ремінець

 

 

 

 

 

 

 ЗДНВР Візгалова Н.Б.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!